خدمات مرکز

تعداد بازدید:۲۰۴

حمایت‌طلبی (Advocacy) و بسترسازی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی و بیشینه کردن منافع آن برای جامعه از طریق:

 • تحلیل ذی‌نفعان و مخاطبین سیاست‌های اصلاحی و تهیه گزارشات مدیریتی و پژوهشی در این زمینه
 • تعامل و همکاری با مخاطبین و ذی‌نفعان سیاست‌های اصلاحی برای افزایش ظرفیت‌های همکاری آن‌ها
 • ایجاد شبکه‌های همکاری میان کنشگران و ذی‌نفعان، به ویژه نهادهای حرفه‌ای، صنفی، مدنی و سیاستگذاران
 • ارتقای کارایی و اثر بخشی مجریان سیاست‌های اصلاحی از طریق کاهش تعارض منافع آنان با سایر کنشگران
 • به‌کارگیری انواع روش‌های مشارکت و بسیج منابع و نیروها و ذینفعان و مخاطبان دولتی و بخش خصوصی در جهت تحقق سیاست‌های اصلاحی

آموزش و ترویج

 • تهیه بسته‌های آموزشی برای نهادهای مرتبط
 • برگزاری دوره‌های آموزشی برای سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات متقاضی
 • برگزاری کنفرانس‌های علمی، نشست‌ها و سمینارهای تخصصی در زمینه کارآمدسازی، تعارض منافع، شفافیت و سایر موضوعات در نهادهای حاکمیتی و مدنی
 • تولید محتوا برای رسانه‌ها جهت حساس‌سازی جامعه و طراحی پیام جهت همراه‌سازی مخاطبین در مورد موضوعات سیاست‌های اصلاحی

اقدام برای اصلاح بر اساس متد انطباق تکرارشونده‌ی مسئله‌محور

فرایند معرفی مسائل محلی، مجوز دادن به نوآوری‌ها و انحراف‌های مثبت برای حل مسائل، تکرار کردن با بازخورد برای شناسایی راه‌حل‌ها و سرانجام اشاعه و ترویج راه‌حل‌ها از طریق شبکه‌های غیرسازمانی افقی و به هم پیوندخورده. اصول بنیادی روش PDIA:

 • مسئله‌محوری
 • مجاز دانستن نوآوری و انحراف مثبت
 • تکرار و انطباق
 • تکثیر و اشاعه‌ی رویه‌های موفق