محورها و زمینه های فعالیت مرکز

تعداد بازدید:۱۹۲

بنا بر مبادی نظری که ذکر شد، اهم فعالیت تخصصی مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه عبارتند از:

  • مطالعات اجتماعی ـ اقتصادی ـ سیاسی در زمینه‌ی کارآمدسازی، تعارض منافع و شفافیت در نهادهای حاکمیتی
  • تقویت ظرفیت اجرایی نهادهای حاکمیتی در چارچوب قوانین موجود
  • توانمندسازی جامعه و مردم بر اساس شبکه‌سازی اصلاحی اجتماعی و ساختار نهادهای حرفه‌ای، صنفی، مدنی و در چارچوب قوانین موجود

در این راستا موضوعات زیر مدنظر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه خواهد بود:

  • توانمندسازی و افزایش ظرفیت اجرایی حاکمیت (Building State Capability)
  • تعارض منافع (conflict of interests)
  • شفافیت (Transparency)
  • گفتمان‌سازی و تقویت شبکه‌های اصلاحی اجتماعی (social coalitions/alliances for reforms)
  • توانمندسازی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، مدنی (Non-governmental/ Non-Profit Organizations empowerment)