دوره‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های برگزار شده

تعداد بازدید:۲۰۹
 • شانزده دوره همایش و ده دوره جشنواره ملی نظام پیشنهادها (۱۳۹۸-۱۳۷۸)
 • سه دوره همایش بین المللی شهر الکترونیک (۱۳۹۶-۱۳۸۶)
 • چهار دوره همایش ملی مدیریت عملکرد (۱۳۹۶-۱۳۸۱)
 • دو دوره همایش ملی مدیریت فرآیندهای سازمانی (۱۳۹۰-۱۳۸۸)
 • دو دوره همایش ملی سرمایه گزاری مخاطره پذیر (۱۳۸۵-۱۳۸۳)
 • دو دوره همایش ملی غشاء و فرآیندهای غشایی (۱۳۹۴-۱۳۸۹(
 • دو دوره نمایشگاه و جشنواره آموزش ایران (۱۳۹۱-۱۳۸۸)
 • دو دوره نمایشگاه و جلوه های خود باوری (۱۳۹۱-۱۳۸۷)
 • هماش ملی جهانی شدن و تعلیم و تربیت (۱۳۸۳)
 • همایش ملی توسعه شایسته سالاری در سازمانها (۱۳۸۴)
 • همایش ملی راهکارهای نوین تأمین نگهداشت، انتقال و توزیع فرآورده های نفتی (۱۳۸۸)
 • همایش ملی مدیریت شهری و مدیریت عملکرد - شهرداری ساری (۱۳۸۹)
 • همایش بین المللی برنامه ریزی و توسعه شهری- شهرداری تهران (۱۳۹۴)