معرفی مرکز

تعداد بازدید:۲۰۹

چشم انداز

مرکز همایش های علمی مرکزی توسعه یافته، برای پرورش و فرهنگ سازی مفاهیم بنیادی و کاربردی علوم مختلف و انتقال تجارب برتر در ایران و جهان به مدیران، کارشناسان و پژوهشگران و با جایگاه برتر علمی و ترویجی در سطح کشور است.

ماموریت مرکز

مشارکت و تلاش در توسعه و ارتقاء سطح علوم مختلف در کشـور، از طریق عینیت بخشیدن به توسعه، ترویج و انتقال تجـارب و مهارت ها