محورها و زمینه های فعالیت مرکز

تعداد بازدید:۲۱۹
  • برگزاری همایش های تخصصی
  • برگزاری نشست ها وکارگاههای تخصصی
  • برگزاری نمایشگاه ارائه دستاورد و توانمندی در عرصه های مختلف علمی
  • انتشار و اشاعه دستاوردهای علمی
  • ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های تخصصی مورد نیاز سازمانها پس از نیازسنجی