برگزاری مصاحبه شغلی سازمان فن آوری، اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران