برگزاری آزمون آموزش مکاتبه ای حضوری ویژه کارکنان شهرداری های استان تهران در شهرداری اسلامشهر