چشم‌انداز

تعداد بازدید:۱۸۳
چشم‌انداز

پژوهشکده مطالعات توسعه مرکزی است سرآمد، پشتیبان علمی و پژوهشی نظام سیاستگذاری و تصمیم‌گیری کشور، کانون تفکر و نوآوری در عرصه مطالعات توسعه و برخوردار از همکاری ها و ارتباطات علمی درسطح ملی و بین‌المللی که به عنوان قطب علمی ـ پژوهشی مطالعات توسعه در سطح کشور،‌ و مرکزی معتبر و مؤثر در سطح منطقه و بین‌الملل شناخته می شود.