اهداف

تعداد بازدید:۱۹۰
اهداف

۱. توسعه و ارتقای توان علمی و تخصصی اعضای هیات علمی و پژوهشگران پژوهشکده

۲. بسط و توسعه پژوهش­های چند رشته ای و بین رشته ای

۳. گسترش و تعمیق پژوهش های برنامه ریزی شده در محورهای پژوهشی پژوهشکده

۴. ارتقای سطح علمی خدمات پژوهشی و تخصصی

۵. توسعه و ارتقاء بهره برداری و بکارگیری یافته های پژوهشی در حوزه های استراتژیک منتخب

۶. ایفای نقش موثر در اجرای برنامه ها و طرحهای استراتژیک ملی

۷. ایفای نقش موثر در ایجاد و توسعه شبکه ملی و فراملی جذب همکاری فعالیتهای پژوهشی و تخصصی

۸. ارتقاء کیفیت اجرای طرحهای پژوهشی و خدمات تخصصی

۹. تعامل هدفمند و موثر با دانشگاه

۱۰. ایجاد و توسعه ارتباطات و همکاری­های علمی ملی و بین المللی