محورها و زمینه های فعالیت گروه

تعداد بازدید:۲۲۶
  • بررسی ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه در ایران
  • شناخت، توصیف، تبیین و ارزیابی اجتماعی سیاست ها و برنامه ­های توسعه
  • آسیب­ شناسی توسعه در ایران (شناسایی موانع، مسائل، فرصت­ ها و راهکارها)
  • ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه­ های توسعه ­ای (پیوست اجتماعی)
  • انجام مطالعات اجتماعی در حوزه­ های توسعه شهری و روستایی
  • پروژه­ های توسعه ­ای و پیامدها و آسیب ­های اجتماعی آن
  • بررسی الگوی مصرف، سبک زندگی و زندگی روزمره
  • مطالعات توانمندسازی اجتماعی با رویکرد مدیریت بحران
  • مطالعات نهادهای مدنی در ایران