مدیر گروه مدیریت و تعالی عملکرد

تعداد بازدید:۱۵۱

مدیر گروه پژوهشی مدیریت و تعالی عملکرد :  محمد ولدخانی