• ۱ م پرسشنامه
 • ۲ ۱-۵
 • ۳ ۶-۱۷
 • ۴ ۱۸-۲۵
 • ۵ ۲۶-۳۴
 • ۶ ۳۵-۴۱
 • ۷ ۴۲-۴۹
 • ۸ م پاسخگویان

پرسشنامه سنجش رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری - ترکیبی - م پرسشنامه

عنوان فرم
 • 0
 • شماره پرسشنامه:*
  1
 • شماره منطقه:*
  2
 • شماره ناحیه:*
  3
 • شماره بلوک:*
  4